Zadzwoń: 605 177 477

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a w szczególności art. 13 i 14 RODO, uprzejmie informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pan Łukasz Galik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Galik w Warszawie, przy ul. Batuty 7a/15, 02-743 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 140529953, NIP 521-286-32-28 (dalej: Administrator). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem dzwoniąc pod numer telefonu: +48 605 177 477 lub pisząc na adres e-mail: kontakt@domkialeksandria.pl.

II. Cel, zakres, podstawa prawna oraz okres przetwarzania

Państwa dane osobowe zbierane są przez Domki Aleksandria w celu prawidłowej obsługi składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną, dokonywania i obsługi składanych rezerwacji, a także realizacji zawartej umowy.

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych są kolejno art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celu określonego w punkcie II powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających.

III. Informacja o odbiorcach danych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być:

  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • inne podmioty, które w ramach stosownych umów podpisanych z Domkami Aleksandria przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest firma Łukasz Galik.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych.

IV. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
  • prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się niekompletne;
  • prawa żądania od Administratora usunięcia Państwa danych. Skorzystanie z tego prawa nie ma jednak wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@domkialeksandria.pl;
  • prawa do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
  • prawa do przeniesienia Państwa danych (tj. prawo do otrzymania od Administratora danych i przesłania ich innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jak również do żądania od Administratora przesłania Państwa danych bezpośrednio innemu administratorowi);
  • prawa do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak również do sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – przeciwko przetwarzaniu danych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora;
  • prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji.

V. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania.

Domki Aleksandria 2023 | Domki letniskowe blisko Warszawy

realizacja: estinet.pl

Menu

Domki Aleksandria

Aleksandria 48, 09-120 Aleksandria Nowe Miasto K. Płońska +48 605 177 477 kontakt@domkialeksandria.pl